دکتر خواجه وند

بایگانی سرطان های زنان

غربالگری سرطان تخمدان
سرطان های زنان

غربالگری سرطان تخمدان در کرج

غربالگری سرطان تخمدان در کرج آزمایشی است که برای تشخیص سرطان تخمدان واجب است. سرطان تخمدان یک بیماری جدی و تهدید کننده زندگی است که